ಕಾರ್‍ ಡ್ರೈವರ್‍ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಡ್ರೈವಿಂಗ್‍ ಲೈಸನ್ಸ್‍ ಹಾಗೂ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರ್‍ ಡ್ರೈವರ್‍ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 9448656091 (ಈ ಹಿಂದೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ನಂಬರಿಗೆ ಪೋನ್‍ ಮೂಲಕ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದವರು ಪುನಃ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ)

Leave a Reply

Your email address will not be published.