ಸೈಟು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ

ದಾವಣಗೆರೆ KHBಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನ 30×50 ಸೈಟ್‍ 40 ಅಡಿ ರೋಡ್‍ಗೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 94488 74011

Leave a Reply

Your email address will not be published.