ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಇದೆ

ಕಿರುವಾಡಿ ಬಡಾವಣೆ, ಮಾಂಟೆಸೊರಿ ಸ್ಕೂಲ್‍ ಹತ್ತಿರ ಮನೆ ನಂಬರ್‍ 116/92 ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 3 ಬೆಡ್‍ರೂಂ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಬೆಡ್‌ ರೂಂ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 99010 33555, 99457 13192

Leave a Reply

Your email address will not be published.