ಸೈಟ್‍ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಎಂ.ಬಿ. ಸಿಟಿ 30×40 ಪಶ್ಚಿಮ, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಲೇಔಟ್‍ 40×40, ಪಶ್ಚಿಮ, ಮಾರ್ಡನ್‍ ಸ್ಕೂಲ್‍ ಎದುರು 40×60, ದಕ್ಷಿಣ 86181 82332

Leave a Reply

Your email address will not be published.