ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹಳೇಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರಾಭಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಟೀಕ್‌ವುಡ್ ಮನೆಯು #977/1 ರೂಫ್‌ಗೆ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಶೀಟ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ 16.75×86=1440.5 sq ft. & 1st floor 16.75×54=90.45 sqft. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ : ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 93434 75963, 97401 63814

Leave a Reply

Your email address will not be published.