ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ

ಅಳತೆ 31 ಚದರುವಿರುವ 3 ಅಂತಸ್ತಿನ ಉತ್ತರದ ಬಾಗಿಲಿನ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್‍ ಮನೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿದೆ. ವಿಳಾಸ: ಡಿಸಿಎಂ ಟೌನ್‍ಶಿಪ್‍, 1ನೇ ಮೇನ್‍ ರೋಡ್‍ (ಸಿಮೆಂಟ್‍ ರಸ್ತೆ) 4ನೇ ಬಿ ಕ್ರಾಸ್‍. ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ : 9353331070. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ

Leave a Reply

Your email address will not be published.